เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สกอ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น แม่ข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ และ สกอ. ได้กำหนดให้มีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1-2 โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลักของ สกอ. ประกอบไปด้วย 1.ศ.ดรสุวิมล ว่องวานิช 2. รศ.ดร.สมบูลย์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ 3. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร 4.คุณนุชนภา รื่นอบเชย (ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา) และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 68 คน
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการตรวจประเมิน รวมทั้งแนวทางในการจัดทำรายงานข้อมูลป้อนกลับอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมได้แก่
         1. มีเวลาการฝึกอบรมตลอด 2 วัน (100%)
         2. ส่งการบ้านครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด
         3. มีคะแนน Pre-test/Post-test ทั้ง 2 ครั้งครบถ้วน
         4. ผู้ที่ สกอ.พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712