เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 คณะวิทยาการจัดการ มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ดูงานประกันคุณภาพ มข.

        วันที่ 9-12 สิงหาคม 2560 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 16 ท่าน ซึ่งคณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมของ ม.ขอนแ่ก่นที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้การต้อนรับและ อ.วีระ ภาคอุทัย บรรยายนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานภาพรวมโครงการแก้จนฯ แก่คณะศึกษาดูงาน

        วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพในภาพรวมของ ม.ขอนแก่น ในการนี้ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอเส้นทางระบบประกันคุณภาพ ม.ขอนแก่น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของทั้ง 2 สถาบัน และในช่วงบ่ายจึงได้เดินทางต่อไปเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเข้าสู่ EdPEx 200
        วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดี ม.ขอนแ่ก่น และศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712