เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
มิถุนายน 2561
»
อา พฤ
      2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 เสวนาแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (University Rankings)

          ช่วงเช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานประเมินฯ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้จัดเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ซึ่งเชิญวิทยากรพิเศษ Dr. Todd Hornal Director, Strategic Solutions (APAC) Times Higher Education – World University Rankings มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "THE Master class” โดยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ได้กล่าวเปิดงานและขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้
          การเสาวนาครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 50 คน โดยหัวข้อในการบรรยายกล่าวถึง ประวัติ การทำงานของ THE (Times Higher Education) วิธีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (THE Ranking Methods) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (Reputation) ปัจจัยที่ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆมีชื่อเสียง (Factors contribute to advancement in reputation) รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆ (Data Analysis-Metric performance-world distribution-KKU) ทั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วม รวมทั้งมีประเด็นซักถามและเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการพัฒนาต่อไป
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712