เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 สำนักงานประเมินฯ จัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีและหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรขึ้น เพื่อให้หลักสูตรมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานของหลักสูตรที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรได้ตามวัตถุประสงค์ และจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมาแล้ว 2 ปีการศึกษา ผลการประเมินพบว่ามีหลักสูตรบางส่วนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และบางหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพต่ำกว่าระดับดี ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยรวม และอาจส่งผลต่อการขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (Thai Qualifications Register; TQR)
          โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 82 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร กิจกรรมจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผลการดำเนินการที่ดี (good practice) กับกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้บริหารระดับคณะที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ มีผู้นำเสนอจากหลักสูตรที่มีผลงานโดนเด่นในองค์ประกอบต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
         1. องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา : การเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดย ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
         2. องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา โดย ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
         3. องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน โดย ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
          4. องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี
          ภายหลังจากการฝึกอบรมแล้วคาดหวังว่ากรรมการบริหารหลักสูตรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712