เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 20-21 ก.ค.60

          วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ในการดำเนินงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยมีผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมจำนวน 30 คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) ได้แก่ รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
          สำหรับการดำเนินการจัดอบรม มีการใช้รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ทดลองใช้โปรแกรมในการให้คะแนนและทำการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx อีกด้วย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712