เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 60 และ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
          นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก, รองศาสตราจารย์ ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา, รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน, รองศาสตราจารย์ ภรณี ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

          ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร อีกทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพแก่ผู้รับการตรวจประเมิน และมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน
         โดยกิจกรรมการฝึกอบรมจะเป็นการร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 6 องค์ประกอบ ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นกรณีศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ร่วมกันฝึกตรวจประเมินฯ ทุกๆ องค์ประกอบ จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และแลกเปลี่ยนกับทีมวิทยากรประจำกลุ่ม ภายหลังจากการฝึกอบรมแล้ว มหาวิทยาลัยจะคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินฯ ในโอกาสต่อไป ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มีความมั่นใจและสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินที่จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินและการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณภาพ จนสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานของคณะที่รับการตรวจประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712