เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
พฤษภาคม 2561
»
อา พฤ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 สำนักงานประเมินฯ จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

         เมื่อ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 และ 12-13 มิถุนายน 2560 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ขึ้นจำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางที่ สกอ.กำหนด ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก,รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา, รองศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

          ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรให้กับประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โดยกิจกรรมการฝึกอบรมจะเป็นการร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 6 องค์ประกอบ ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นกรณีศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ร่วมกันฝึกวิเคราะห์การเขียนรายงานร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับทีมวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งคาดหวังว่าภายหลังจากการฝึกอบรมแล้วประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จะมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร จนนำไปสู่การรายงานผลการประเมินของหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพจริง และหลักสูตรมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือและแบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 48707,48708,48709,48712