เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
กุมภาพันธ์ 2559
»
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 รายชื่อผู้รับการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในรุ่นใหม่ (Freshy KKU EdPEx Assessor)
        ตามที่ทาง สนง.ประเมินฯ ได้แจ้งรับสมัครอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในรุ่นใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx (Freshy KKU EdPEx Assessor) ไปแล้วนั้น ทาง สนง.ประเมินฯ ใคร่ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร Freshy KKU EdPEx Assessor ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน ประเภทบุคคลากร
1 นาง เพ็ญนภา วันสาสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายสนับสนุน
2 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายสนับสนุน
3 นาง รจนา แก่นอำพรพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายสนับสนุน
4 ดร สุขุม วสุนธราโศภิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายผู้สอน
5 นาย พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายผู้สอน
6 ผศ. พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายผู้สอน
7 นาย วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายผู้สอน
8 อาจารย์ ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ คณะศิลปกรรมการศาสตร์ สายผู้สอน
9 ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ คณะศิลปกรรมการศาสตร์ สายผู้สอน
10 Mr Souneth Phothisane คณะศิลปกรรมการศาสตร์ สายผู้สอน
11 นาย พงษ์พิทยา สัพโส คณะศิลปกรรมการศาสตร์ สายผู้สอน
12 นาง วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
13 นาย อภัย ศรีบุญเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
14 อาจารย์ มัลลิกา ถาบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
15 อ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
16 อ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
17 ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
18 ผศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
19 ผศ.ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
20 อ.ดร. ยุวรัตร์ เงินเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
21 อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
22 นาง วรรณภา ไชยเสนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
23 นาง เสาวรภย์ เจริญกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
24 นาย เสรี เจริญกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
25 นาย ทองปาน สุนทรารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
26 นาง ดารารัตน์ อุ่นคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
27 นาง ไพศรี วรรณแสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
28 นาย เกียรติศักดิ์ คำภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
29 นาง อภิญญา พันธ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
30 นาง วิไลพร ชมภูเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
31 อาจารย์ รักน้อย อัครรุ่งเรื่องกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายผู้สอน
32 นาย ณรงค์ หงษ์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ สายสนับสนุน
33 อาจารย์ กัลยา กองเงิน คณะวิทยาศาสตร์ สายผู้สอน
34 นางสาว หฤทัย วงศ์สุพรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
35 นางสาว วิไล โพธิ์เตมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
36 รศ. บงกช นพผล คณะสัตวแพทยศาสตร์ สายผู้สอน
37 รศ. คมกริช พิมพ์ภักดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ สายผู้สอน
38 นาง เบญจวรรณ ใจเที่ยง คณะเภสัชศาสตร์ สายสนับสนุน
39 นาย พันธคริตกานต์ จันทร์ขาว คณะเภสัชศาสตร์ สายสนับสนุน
40 นาย บุญคงศิลป์ วานมนตรี คณะเภสัชศาสตร์ สายสนับสนุน
41 นาง วราพร ปีตธวัชชัย คณะเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุน
42 ดร. เกษรสุดา เดชภิมล คณะเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุน
43 พญ. พรรณทิพา ว่องไว คณะแพทยศาสตร์ สายผู้สอน
44 รศ. กัลยา เจือจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ สายผู้สอน
45 ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร คณะวิทยาการจัดการ สายผู้สอน
46 ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล คณะวิทยากรจัดการ สายผู้สอน
47 นาง ยุวดี อุปนันท์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ สายสนับสนุน
48 ผศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สายผู้สอน
49 อาจารย์ นุชวนา เหลืองอังกูร คณะศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
50 นาย จรณ์ ส่งเสริม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สายสนับสนุน
51 นางสาว จริยา สงวนรัตน์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สายสนับสนุน
52 ผศ.ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร สำนักวิทยบริการ สายผู้สอน
53 นาง สุดใจ ธนไพศาล สำนักวิทยบริการ สายสนับสนุน
54 นาย มงคล เต็งรุ่งโรจน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สายสนับสนุน
55 คุณ สุวิมล บุญจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สายสนับสนุน
56 คุณ ภัทรวดี พลไพสรรพ์ กองแผนงาน สายสนับสนุน
57 อาจารย์ ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา คณะวิทยาการจัดการ สายผู้สอน
58 นาย วรวิทย์ ไชยตา นิติศาสตร์ สายผู้สอน
59 อาจารย์ ดารณี ราชภูเขียว นิติศาสตร์ สายผู้สอนติดต่อ สนง.
 

URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014
URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014


แผนการดำเนินงานสำนักงาน ปีงบ 58


(ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558

คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 40108-40110, 40113 e-mail: qakku@kku.ac.th