เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
กุมภาพันธ์ 2559
»
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 โครงการ ๑ ช่วย ๙ (ใบสมัครและแบบสำรวจการวิเคราะห์ SWOT)
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ในโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “๑ ช่วย ๙ ” ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานจำนวน 9 แห่ง ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ ประกอบด้วยใบสมัครและข้อมูลผลการวิเคราะห์ SWOT (พร้อม Soft File) รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เช่น รายงานประจำปี มายัง สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสิริคุณากร ชั้น 3 อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป
ไฟล์แนบ:


ติดต่อ สนง.
 

URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014
URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014


แผนการดำเนินงานสำนักงาน ปีงบ 58


(ร่างฉบับ 3) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2558-2561


เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-2558

คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
คู่มือรายละเอียดตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 40108-40110, 40113 e-mail: qakku@kku.ac.th