เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
เมษายน 2558
»
อา พฤ
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 โครงการ ๑ ช่วย ๙ (ใบสมัครและแบบสำรวจการวิเคราะห์ SWOT)
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ในโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “๑ ช่วย ๙ ” ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานจำนวน 9 แห่ง ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ ประกอบด้วยใบสมัครและข้อมูลผลการวิเคราะห์ SWOT (พร้อม Soft File) รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เช่น รายงานประจำปี มายัง สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสิริคุณากร ชั้น 3 อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป
ไฟล์แนบ:


ติดต่อ สนง.
 

URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014
URAP (University Ranking by Academic Performance) 2013-2014

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุง 12 มี.ค. 58)
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุง 12 มี.ค. 58)

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556

รายละเอียดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.54)
คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.54)

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 40108-40110, 40113 e-mail: qakku@kku.ac.th