เมนูหลัก
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

ประจำปี 2551
ประจำปี 2552
ประจำปี 2553
ประจำปี 2554
ประจำปี 2555
ประจำปี 2556
 
Best Practices ก.พ.ร.
ปฏิทินสำนักงาน
«
ธันวาคม 2557
»
อา พฤ
  1 2 4 5 6
7 8 9 10 11 13
14 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
เข้าสู่ระบบสำนักงาน
  login:
    pwd:
 โครงการ ๑ ช่วย ๙ (ใบสมัครและแบบสำรวจการวิเคราะห์ SWOT)
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ในโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น “๑ ช่วย ๙ ” ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานจำนวน 9 แห่ง ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑ ช่วย ๙ ประกอบด้วยใบสมัครและข้อมูลผลการวิเคราะห์ SWOT (พร้อม Soft File) รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา เช่น รายงานประจำปี มายัง สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสิริคุณากร ชั้น 3 อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป
ไฟล์แนบ:


สายตรงผู้อำนวยการ
ติดต่อ สนง.
 

ใบรับรองผ่านเกณฑ์ Certified FL จาก ก.พ.ร.
ใบรับรองผ่านเกณฑ์ Certified FL จาก ก.พ.ร.

ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 จาก สมศ.
ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 จาก สมศ.

ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 จาก สมศ.
ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 2 จาก สมศ.

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556

รายละเอียดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.54)
คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.54)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

»» รายการเอกสารเพิ่มเติม..

 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2193 โทรภายใน 40108-40110, 40113 e-mail: qakku@kku.ac.th